โรงพยาบาลเอเซีย-มาตราฐานระดับสากล-jci

หมอทนงศักดิ์-ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

วิสัญญีแพทย์

ทีมแพทย์เฉาพะทางโรงพยาบาลเอเซีย

ทีมแพทย์เฉาพะทางโรงพยาบาลเอเซีย

แพทย์หญิงสิรินทิพ-จิรอดิศัย