นายแพทย์ชาญจิโรจน์-ทิพย์ธนกิจ

นายแพทย์ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ

นายแพทย์ชาญจิโรจน์ : ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ประวัติและการศึกษา
2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ ประเทศไทย
2549 ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ประเทศไทย