นายแพทย์วที-นาคะเกศ

นายแพทย์วที นาคะเกศ

VATEE NAKAKES, MD.

นายแพทย์วที : วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
วิสัญญีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดมยาสลบและยาระงับปวด

ประวัติการศึกษา
ปี 2541 นายแพทย์วที สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2547 นายแพทย์วที สำเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการทำงาน
ปี 2541 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จังหวัดพังงา
ปี 2547 วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาล จะงหวัดสุโขทัย
ปี 2550 วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลจุฬารัตน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2558 วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลเอเซีย