นายแพทย์วันชัย-กิจอรุณชัย

นายแพทย์วันชัย กิจอรุณชัย

นายแพทย์วันชัย : จิตแพทย์

ประวัติการศึกษา
ปี 2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2547 ได้รับวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา