สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

แพทย์หญิงน้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์

แพทย์หญิงน้ำทิพย์

ประวัติแพทย์หญิงน้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ปี 2542 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ปี 2548 สำเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ปี 2552 สำเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะทางชั้นสูงสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เดาเฮาซี แคนาดา

ประวัติการทำงาน

  • ปี 2542 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จังหวัดพังงา
  • ปี 2545 วิสัญญีแพทย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ปี 2546 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิสัญญีวิทยา
  • ปี 2555 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิสัญญีวิทยา
  • ปี 2555-ปัจจุบัน วิสัญญีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอเชียคอสเมติก